๏Luvi๏`KunG View my profile

Recommend

Psychic ตามหลักความจริง

posted on 02 Nov 2010 18:53 by projectpromise in Notes
มาอัพเก็บข้อมูลไว้ในนี้ จากการแปลแบบลวกๆของผม -*-
ดังนั้นข้อความที่อยู่ในนี้จึงยังเชื่อถือ 100% ไม่ได้ ฮ่าๆ
 
นี่คือรายชื่อความสามารถต่างๆของ "ไซคิก" ที่มีอยู่ในมนุษย์โลกจริงๆ
ซึ่งข้อมูลต่างๆในนี้ไม่ได้อ้างถึง "ไซคิก" ที่อยู่ในฟิกชั่นนวนิยายต่างๆ
 • การอ่านออร่า - ทำให้ทราบขอบเขตของพลังของตน, พลังของสถานที่, พลังของสิ่งของต่างๆ
 • นิมิตแห่งการเขียน - การเขียนบางอย่างขึ้นมาโดยไม่ได้ใช้สติ, ขาดสติ
 • ถอดร่าง - แยกร่างกายออกจากจิตวิญญาน
 • ไบโลเคชั่น - สามารถอยู่สองที่ในเวลาเดียวกัน
 • ญานทิพย์ - การรับรู้ประสาทสัมผัสของมนุษย์ที่รู้จักกัน
 • เตือนตาย - มองเห็นเหตุการณ์ของคนที่มีชีวิตอยู่ที่กำลังจะตายหรือใกล้ตาย
 • พยากรณ์ - พลังในการทำนายสิ่งสิ่งหนึ่งโดยการบูชา
 • ดาวน์ซิ่ง - สามารถระบุตำแหน่งของวัตถุหรือสถานที่ได้แม่นยำ
 • ศรัทราบำบัด - รักษาคนด้วยพลังของความเชื่อ
 • ติดต่อผู้ตาย - การสื่อสารกับจิตวิญญาณของบุคคลผู้ที่ตาย
 • สายตาที่สอง - การรับรู้ของเหตุการณ์ในอนาคตก่อนที่จะเกิดขึ้น
 • เทเลไคเนซิส - ควบคุมสสาร, พลังงาน, พื้นที่ หรือ กาลเวลาได้
 • ไซโคเมทรี - สามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคนคนนั้นหรือวัตถุสิ่งของได้
 • สายตากว้างไกล - สามารถมองสิ่งที่อยู่ไำกลออกไปได้จนแทบมองไม่เห็น
 • เรโชคอนนิจชั่น - สามารถรับรู้เรื่องที่ผ่านมาหรือเกิดไปแล้วได้
 • เล่นของ - ใช้วัตถุในการดูเหตุการณ์หรือทำนายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • โทรจิต - โอนความคิดหรืออารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารู้จักความคิดของบุคคลอื่น
 • เหินเวหา - ทำให้ตัวลอยได้ บินได้